دلم برای تو و داستان های مسخره ات تنگ شده

دلم برای تو و ناز و نوازشهایت تنگ شده

دلم برایت تنگ شده و هیچ کاری نمیتوانم بکنم

اما من نمی خواهم نقصی در سرنوشتت باشم

 

بیا، به سویم پرواز کن! تو کجایی؟

شاید تمام رویاهایم با تو برگردد...

 

دلم برات تنگ شده.ما به ندرت یکدیگر را ملاقات میکنیم

دلم برایت تنگ شده، مثل پرنده ای در قفس

دلم برات تنگ شده.شاید خیلی زیاد...

اما من نمی خواهم نقصی در سرنوشتت باشم

 

بیا، به سویم پرواز کن! تو کجایی؟

شاید تمام رویاهایم با تو برگردد...


دلم برای تو و داستان های مسخره ات تنگ شده

دلم برای تو و ناز و نوازشهایت تنگ شده

دلم برایت تنگ شده و هیچ کاری نمیتوانم بکنم

اما من نمی خواهم نقصی در سرنوشتت باشم

 

بیا، به سویم پرواز کن! تو کجایی؟

شاید تمام رویاهایم با تو برگردد