کجایی آنجایم

کجا، کجا، بله، بله

باران می بارد، نمی دانم...

کجا، کجا، بله، بله

رهبران رهبری میکنند، نمی دانم

اما یک چیز را می دانم، یک چیزی می دانم...

کجا می روم، و تو هم به کجا می روی

کجا می روی و من هم کجا می روم

تو و من  با هم "تو" نیستیم

کجا کجا بله بله

روزها بر می گردند، نمی دانم

کجا، کجا، بله، بله

ما در حرکتیم، نمی دانم

اما یک چیز را می دانم، یک چیزی می دانم...

کجا می روم، و تو هم به کجا می روی

کجا می روی و من هم کجا می روم

تو و من  با هم "تو" نیستیم

تو و من  با هم "من" نیستیم

کجا می روم، و تو هم به کجا می روی

کجا می روی و من هم کجا می روم

تو و من  با هم "تو" نیستیم

تو و من  با هم "من" نیستیم

کجا کجای آب

و زیر خاک، نمی دانم

کجا کجا کجا

آنها از خودشان فرار کردن ،نمیدانم

اما یک چیز را میدانم، یک چیزی می دانم...

کجا می روم، و تو هم به کجا می روی

کجا می روی و من هم کجا می روم

تو و من  با هم "تو" نیستیم

تو و من  با هم "من" نیستیم

کجا می روم، و تو هم به کجا می روی

کجا می روی و من هم کجا می روم

تو و من  با هم "تو" نیستیم

تو و من  با هم "من" نیستیم


پی نوشت: این یکی از آهنگ های آقای ویتاس هست که زیاد متوجه منظور متن اون نمیشم...پس اگه متن اشکالی داره خوشحال میشم بهم بگید.