من همیشه به تو فکر میکنم
اما برای به انجام رساندن تعهداتم
من باید می رفتم و تو ماندی
ما به اجبار شرایط از یکدیگر جدا شدیم
تو از من دوری و چندین ماه است که یکدیگر را ندیده ایم
اما هیچ احساس سختی نخواهیم داشت هنگامی که در نیمه های شب با تلفن با یکدیگر صحبت می کنیم
مانند دو سیاره در آسمان
ما از یکدیگر دور افتاده ایم
بین ما کیلومتر ها جدایی است
از خستگی مفرط
در تمام این سال ها و بدبختی ها
پس از طوفان ها و بارش برف ها
من لحظه خداحافظی تو را به یاد می آورم
در طول سال ها و سختی ها
پس از تمام طوفان ها و بارش برف ها
من صحنه خداحافظی تورا به یاد می آورم
من خیلی از تنهایی خسته ام
از اینکه به صدای تو فقط از پشت سیم ها گوش کنم
ولی قطعا من هیچ کس دیگری را نمی خواهم
تو در دنیا بهترین هستی!
ما از یکدیگر خیلی دور هستیم،
همانند دو سیاره در آسمان،
فاصله بین ما کیلومتر ها خستگی و سختی است
در تمام این سال ها و سختی کشیدن ها
پس از تمام طوفان ها و بارش برف ها
من لحظه خداحافظی تو را به یاد می آورم...
ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم