خیابان های پایتخت


در خیابان های پایتخت

چراغ ها، ساختمان ها و چهره ها

قبلا در چشمانش درخشان بودند

در خیابان های پایتخت

کسی می تواند چیزی که هیچوقت تصورش را نداشته ببیند...

همه چیز اینجا برایش غریبه است

غریبه و نا آشنا...

خیابان ها، خیابان ها، خیابان های پایتخت

مکانی برای قدم زدن دختران محترم نیست

خیابان ها، خیابان ها، خیابان های پایتخت

هی دخترکان، چرا در خانه تان نمی مانید؟

در خیابان های پایتخت

عشق فقط در رویا به سراغمان میاید

آسایش تمامش فقط یک جوک است...

آشنایی ها نمی تواند خیلی طولانی باشد

در خیابان های پایتخت

کسی نباید عجله کند

بعد از مدت کوتاهی

وقت گفتن خداحافظ است

خیابان ها، خیابان ها، خیابان های پایتخت...

مکانی برای قدم زدن دختران محترم نیست

خیابان ها، خیابان ها، خیابان های پایتخت...

هی دخترکان، چرا در خانه تان نمی مانید؟