لبخند بزن! حتی اگه باران پشت پنجره قطع نمیشه...

لبخند بزن! حتی اگه در انجام چیزی موفق نشدی...

لبخند بزن! حتی اگر خوشحالی ات پشت ابرها پوشیده شده (خوشحال نیستی)...

لبخند بزن! حتی اگه روحت کمی آسیب دیده...

...

لبخند بزن! و ببین که چطور همه چیز تغییر میکنه...

لبخند بزن! باران متوقف میشه و لباس برف زمین رو می پوشونه...

لبخند بزن! تا که اندوهت توسطش بره...

لبخند بزن! تا سپس روحت شروع به زندگی کنه...