بهم بگو عاشقی

بهم بگو عاشقی

بهم بگو عاشقمی

بهم بگو که خواهی آمد

و با من خواهی ماند

بخاطر اینکه بدون تو نمی توانم زندگی کنم

بگو که مرا میخواهی

بگو درباره ام حساس هستی

بگو دلت برایم تنگ شده

بگو با محبت مرا میبوسی

مثل یک رویای عجیب است،


تو تنها کسی هستی که دارم

تنها کسی که همیشه بوده و خواهد بود

من تو را در رویاهام میبینم

تو مثل روزهای آفتابی هستی

من را مست کن

و همه چیز برای ما دو تا خواهد بود


بگو عاشقی

بگو عاشقی

بهم بگو عاشقمی

بگو که می خواهی با من باشی

و من شادترین مرد خواهم بود

بگو که ثانیه ها در ملاقات های کوتاهمان

به کندی میگذرند..

بگو که قبول میکنی