خیلی سخت است که با کلمات بگویم

چیزهایی را که در روحم زخنه کرده اند

چطور میتوانم توضیح بدم؟

در شبها به خاطر سیل تفکرات فراموش نشدنی بیدار میمانم

تو هستی، مامان، و من دوباره و دوباره صدایت میکنم

عزیزم، عزیز اولین من، لطفا مرا ببخش

برای اینکه خیلی وقتها خودسر بودم

مرا ببخش عزیزم برای دوری از تو

و برای نامه های گهگاهم

در افکارم دستانت را می بوسم

و تو لب هایت را به روی هم فشار میدهی

اغلب وقتی به یاد میاورم به گریه می افتم

که چطور خیلی وقت ها تو را رنجاندم

مرا ببخش عزیزم، برای آخرین بار مرا با عشق ببخش

چطور تا این حد ناتوان به فهمیدن بودم...و هنوز میخواستم بیشتر بفهمم!

با وجود ناتوانی در ابراز عشقم به تو، به نظر می رسد خیلی کم عاشقت بودم

عشق تو عشقی بیکران است، امید و رویاهای تو...

مرا ببخش برای رفتارهای نامربوطم که بسیار تو را رنجاند

حالا چیز های بیشتری درباره زندگی میدانم، من موفق شدم خیلی از چیزها را بفهمم

تمام مراقبت هایت را به یاد دارم، و آرزوی در آغوش گرفتن تو را میکنم...