در اتاق من روشنایی است

این روشنایی بخاطر ستاره شب است

مادرم سطلی گرفت

 و به آهستگی آب برداشت

گل های سرخ من در آب

کاملا محو شدند

قایقم در ساحل رودخانه

 به زودی فرسوده خواهد شد

سایه توری بید

بر روی دیوار من خوابیده است

 فردا روز شلوغی برای من خواهد بود

گل ها را آب خواهم داد

و به سرنوشتم فکر خواهم کرد

قایقی جدید می سازم

تا هنگامی که اولین ستاره شب پدیدار شود...

در اتاق من روشنایی است

این روشنایی بخاطر ستاره شب است

مادرم سطلی گرفت

 و به آهستگی آب برداشت