یه روز خدا روشنایی بهشت رو

 برام مثل یه هدیه فرستاد

دیگه جز این هیچی برایم اهمیت نداشت

دیگه ترسم رفته بود

تو دلیل خوشحالی منی که

کلمات در ابرازش نا کامند

برای این هدیه خدا

من حاضرم همه چی مو بدم

حاضرم همه چی مو بهت بدم

من همه دنیا رو  بهت می دم

من بهت طلوع آفتاب و خورشید رو می دم

دیگه پنهان نمی شم

تو پناه منی

و قلب من فقط در کنار قلب تو می تپه

من همه دنیا رو بهت می دم

من بهت طلوع آفتاب و خورشید رو می دم

دیگه پنهان نمی شم

تو پناه من هستی

و قلب من فقط در کنار قلب تو می تپه

یه روز خدا برای من

عشق تو رو، مثل یک رویا فرستاد

این دوباره اتفاق نمی افته

می خوام تا ابد دوستت داشته باشم

ما با هم مثل دو تا پرنده

تا ابر ها بالا می ریم

می ریم تمام مرز ها رو بشکنیم

و زندگی مون رو شیرین کنیم

زندگی مون رو شیرین کنیم

من همه دنیا رو بهت می دم

من بهت طلوع آفتاب و خورشید رو می دم

دیگه پنهان نمی شم

تو پناه من هستی

و قلب من فقط در کنار قلب تو می تپه

من همه دنیا رو بهت می دم

من بهت طلوع آفتاب و خورشید رو می دم

دیگه پنهان نمی شم

تو پناه من هستی

و قلب من فقط در کنار قلب تو می تپه

من...بهت می دم

من همه دنیا رو بهت می دم

من بهت طلوع آفتاب و خورشید رو می دم

دیگه پنهان نمی شم

تو پناه من هستی

و قلب من فقط در کنار قلب تو می تپه

من همه دنیا رو بهت می دم

من بهت طلوع آفتاب و خورشید رو می دم

دیگه پنهان نمی شم

تو پناه من هستی

و قلب من فقط در کنار قلب تو می تپه