مد به طور پیوسته در حال تغییر است

ولی تا زمانی که جهان وجود دارد

کولی(پیشگو) با بسته ی قدیمی کارت ها

حداقل یک مشتری خواهد داشت

یک نفر مشتاق معجزات عجیب غریب است ک در خانه ی او را بزند

و در مقابل او قرار بگیرد

پادشاهان نجیب او...

چه می توانم بگویم؟چه می توانم بگویم؟!

همه ی انسان ها همین گونه اند

آنها می خواهند بدانند،می خواهند بدانند

می خواهند آینده را بدانند

چه می توانم بگویم؟چه می توانم بگویم؟!

همه ی انسان ها همین گونه اند

آنها می خواهند بدانند،می خواهند بدانند

می خواهند آینده را بدانند

خواندن کارت ها می تواند شادی را پیش گویی کند

یا وزش غیر منتظره ای از سرنوشت

اسارت یا یک سفر طولانی

یا یک عشق باوفای جاودانه

کارت های قدیمی مانند فن پخش میشوند

روی شالی تزئین شده

و ناگهان کولی خودش پادشاهان نجیب خویش را باور میکند 

چه می توانم بگویم؟چه می توانم بگویم؟!

همه ی انسان ها همین گونه اند

آنها می خواهند بدانند،می خواهند بدانند

می خواهند آینده را بدانند

چه می توانم بگویم؟چه می توانم بگویم؟!

همه ی انسان ها همین گونه اند

آنها می خواهند بدانند،می خواهند بدانند

می خواهند آینده را بدانند

زمان دژ های گرانیتی را نابود می کند

و شهر ها را با ماسه می پوشاند

اما سال ها هیچ معنایی ندارند

برای کارت هایی ک در دست کولی هستند

قلب آب می شود هنگامی ک پیشگو صحبت میکند

و در تمام تقاطع های دنیا

پادشاهان نجیب در حال دروغ گفتن هستند

با یک حالت یکسان روی صورت هایشان

چه می توانم بگویم؟چه می توانم بگویم؟!

همه ی انسان ها همین گونه اند

آنها می خواهند بدانند،می خواهند بدانند

می خواهند آینده را بدانند

چه می توانم بگویم؟چه می توانم بگویم؟!

همه ی انسان ها همین گونه اند

آنها می خواهند بدانند،می خواهند بدانند

می خواهند آینده را بدانند


ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم