باید خودم را در آب مقدس بشویم

و در مقابل تصویر عیسی (تصویر عیسی در کلیسای ارتدوکس) به عبادت بایستم

از خدا بخواهم روسیه را از گناهان عفو کند

به دنبال یک صلیبی نقره ای می گردم،

اما تندیس (عیسی) روسیه قدیم را می بینم 

و با ندامت عبادت میکنم و تعظیم میکنم به خدا،

در امید و آمرزش...

خدایا خواهش میکنم ما را برای همه چیز ببخش،

برای صلیب هایی که از کلیسا جدا کردیم،

برای کشتن تزار،

و برای تندیس (تندیس های عیسی و مریم که مورد استفاده در کلیسا های ارتدوکس است) های سوزانده شده

خدایا لطفا ما را برای همه چیز ببخش!

به کبوتر های نزدیک کلیسا غذا می دهم،

و در آسمان به دنبال امید می گردم

خدای بزرگ خواهش می کنم ما را مورد بخشش خود قرار ده

و روسیه را از صلیب (که عیسی به آن آویخته شده) آزاد کن

بگذار معابد را برگردانیم

و درخشش گنبد هایشان را دوباره زنده کنیم

فقط به ما امید و بخشش عطا کن

و سرزمین مان را دوباره قدرتمند کن

خدایا خواهش می کنم ما را برای همه چیز ببخش

برای صلیب هایی که از کلیسا جدا کردیم

برای کشتن تزار

و برای سوزاندن کلیسا ها

خدایا خواهش میکنم ما را برای همه چیز ببخش