دوستت دارم مادر عزیزم

تو سمبل ایمان و خوبی هستی

تو بعد از خدا مقدس ترین چیز هستی

جایی که تو هستی عشق همیشه زندگی میکند

این از فهم آدمی خارج است...


چقدر درباره من نگران بودی

و اشک ها و غمت را از من پنهان می کردی

تو خانه مان را فقط با شادی پر کردی

و دستان گرم تو، دستان نوازشگر تو...


سفیدی برف به روی پنجره پرده کشیده...

و دستان گرم تو، دستان نوازشگر تو

روح گناهکارم را گرم میکند هنگامیکه در آغوشم میگیری


تو شب ها نمی خوابیدی

و خودت را به من اهدا میکردی (فدا میکردی)

لالایی میخواندی:

بخواب پسر کوچکم، دوستت دارم...


قلب تو از این جدایی ها گرفته

و موهایت سفید شده...

خواهش میکنم مادرانتان را فراموش نکنید

که چطور همیشه منتظر فرزندانشان هستند

و دستان گرم تو، دستان نوازشگر تو...

سفیدی برف به روی پنجره پرده کشیده...

و دستان گرم تو، دستان نوازشگر تو

روح گناهکارم را گرم میکند هنگامیکه در آغوشم میگیری