بوسه ای به طول ابدیت


دارم پل هایی به سوی تو می سازم

میدانم که صدای مرا می شنوی

میخواهم فاصله ام را با تو کمتر کنم

تو کجایی؟!

دو نیمه ی دنیا،خیلی شبیه به دو طرف ماه هستند.

در حقیقت سخت است؟!

بیا تقریبا (مجازی) انجامش بدهیم!

اینترنت...

یک بوسه از من به سوی تو، تا آخر دنیا پرواز میکند همراه با برف ماه دسامبر

بوسه ای از من به سوی تو در پرواز است.آنرا بگیر و نزد خودت نگه دار

ای عشق من یادت نرود که من همراه تو هستم

بوسه ای به طول ابدیت

بین پاییز و بهار...

بنابر این ساعت 3 شب به نزد تو خواهد رسید

دو نیمه ی جهان...

من دوست دارم که خبر های تو به رویاهایت بیایند

در واقعیت سخت است؟

بیا به صورت تقریبی (مجازی) انجامش بدهیم!

اینترنت...

بوسه ای از من به سوی تو در پرواز است تا آخر دنیا همراه با برف ماه دسامبر

بوسه ای از من به سوی تو پرواز میکند.

آنرا دریافت کن و نگهش دار

ای عشق من فراموش نکن که من همیشه همراهت هستم...


ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم